У складу са чланом 44. Устава Републике Србије, члановима 6. и 206. Закона о раду и на основу члана 54. Статута Новог синдиката здравства Србије, VII Редовна Скупштина Новог синдиката Клиничког центра Србије доноси

СТАТУТ НОВОГ СИНДИКАТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА

Члан 1.
Статутом Новог синдиката Клиничког центра Србије (у даљем тексту НС КЦС или Синдикат), уређују се циљеви и начела организовања и начин деловања.

Члан 2.
НС КЦС је колективни члан Новог синдиката здравства Србије.
Нови синдикат Клиничког центра Србије је интересна, аутономна, добровољна организација радника запослених у КЦС-у.
Основни циљ НС КЦС-а је унапређење и заштита социјалних, економских, професионалних, друштвених и других интереса чланства.
У остваривању својих циљева НС КЦС користи сва законима и међународним конвенцијама призната средства.

Члан 3.
Начела организовања и деловања се заснивају на:

 1. синдикалној солидарности на основама заједничког интереса;
 2. одлучној борби за интересе запослених у КЦС, свих запослених у здравству, социјалној заштити и фармацеутској делатности, као и за интересе Света рада у целини;
 3. залагању за побољшање социјалног, економског и професионалног положаја запослених у КЦС, за развој социјалног дијалога и укупан напредак наше Установе;
 4. НС КЦС сарађује са другим синдикатима на принципу солидарности, равноправности и узајамности;
 5. снажном залагању за поштовање и унапређење свих тековина демократије у радним односима, у складу са највишим домаћим и међународним стандардима.

Члан 4.
НС КЦС се у домену индустријских и друштвених односа према социјалним пaртнерима поставља на принципу реципрочног одговора: сарадњом на сарадњу, синдикалном борбом када је неопходно.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Пун назив Синдиката је: Нови синдикат Клиничког центра Србије.
Скраћени назив је: НС КЦС.
Седиште НС КЦС је у Београду, улица Пастерова бр. 2.

Члан 6.
НС КЦС-а има печат, штамбиљ, знак и заставу.
Печат је округлог облика, пречника 32 мм, у средини круга је знак НСЗ-а, а по ободу је ћирилични натпис “Нови синдикат Клиничког центра Србије – Београд“. Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60х40 мм, са заглављем у коме је натпис “Нови синдикат Клиничког центра Србије – Београд“, са рубриком за предмет, деловодни број и датум.
За знак НС КЦС-а је усвојен знак Новог синдиката здравства Србије.
За заставу НС КЦС-а је усвојена застава Новог синдиката здравства Србије.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 7.
НС КЦС представља и заступа Председник НС КЦС, или овлашћено лице у складу са овим Статутом.

ЧЛАНСТВО НС КЦС

Члан 8.
Чланови НС КЦС могу бити појединци запослени у здравству, синдикалне организације и грађани.
Запослени у здравству и грађани имају статус појединачних чланова, а синдикалне организације статус колективних чланова.
Чланови из ст. 1. и 2. овог члана имају статус редовних чланова.

Члан 9.
Колективни чланови се учлањују у НС КЦС одлуком свог надлежног органа, а појединачни чланови потписивањем приступнице.
И колективни и појединачни чланови приликом учлањивања прихватају Статут и Програмска начела Новог синдиката здравства Србије и Новог синдиката Клиничког центра Србије.
Одлуку о пријему редовних чланова, у случају указане потребе, доноси Председништво НС КЦС.
Појединци који су посебно допринели развоју НС КЦС-а или интересима Света рада у целини, могу одлуком Председништва НС КЦС бити проглашени почасним члановима.

Члан 10.
Редовни члан има право да:

 1. ужива правну помоћ и заштиту НС КЦС;
 2. добије финансијску помоћ, на основу посебних општих аката;
 3. буде представљан и заступан пред социјалним партнерима;
 4. буде солидарно помогнут у свим ситуацијама које то налажу;
 5. бира и буде биран у органе Синдиката;
 6. буде синдикално едукован и информисан, као и да стекне додатно знање потребно за обављање своје професионалне дужности у складу са овим Статутом и општим актима НС КЦС.

Пасивно изборно право, тј. право члана да буде биран у органе Синдиката изборним поступком на Изборном збору подружнице и на заседању Скупштине НС КЦС, члан Синдиката добија после 24 месеца активног непрекидног чланства у НС КЦС.

Члан 11.
Редовни члан има обавезу да:

 1. поштује Статут и Програмска начела НСЗ и НС КЦС;
 2. поштује одлуке органа Синдиката и учествује у синдикалним акцијама;
 3. помаже рад и чува углед Синдиката;
 4. активно ради на повећању броја чланова Синдиката;
 5. шири идеје из Статута и Програмских начела НСЗ и НС КЦС;
 6. бори се за интересе Света рада у целини;
 7. плаћа чланарину.

Члан 12.
Чланство у НС КЦС престаје:

 1. на основу писмене изјаве појединачног члана;
 2. иступањем колективног члана, на основу одлуке његовог највишег органа;
 3. искључењем колективног члана, у складу са овим Статутом;
 4. искључењем појединачног члана, у складу са овим Статутом;
 5. искључењем појединачног или колективног члана НС КЦС, на основу одлуке надлежних органа НСЗ, у складу са Статутом НСЗ.

Члан 13.
Мера искључења појединачног и колективног члана може се изрећи у следећим случајевима:

 1. деловање противно одредбама овог Статута, или Статута и Програмских начела НСЗ;
 2. неизвршавање одлука органа Синдиката, несавесан рад у органу Синдиката;
 3. деловање којим се наноси штета НС КЦС-у, или се нарушава његов углед;
 4. разбијање синдикалног јединства и опструкција рада Синдиката;
 5. кршење принципа синдикалне солидарности и дисциплине;
 6. неоправдано неплаћање чланарине;
 7. злоупотреба положаја, функције и статутарних овлашћења.

Меру искључења појединачног члана и меру искључења колективног члана доноси
Председништво НС КЦС, на основу Правилника о дисциплинској одговорности НС КЦС, а мера је извршна по доношењу.
Председник НС КЦС, или особа која га мења у складу са овим Статутом, може у случајевима када постоји потреба за заштитом интереса НС КЦС суспендовати члана или члана органа Новог синдиката КЦС, најдуже до 30 дана. Поступак суспензије уређује се Правилником о дисциплинској одговорности НС КЦС.

Члан 14.
Појединачни и колективни члан искључен из НС КЦС има право жалбе Статутарном одбору НС КЦС, а жалбу може проследити и првом наредном заседању Скупштине НС КЦС.
Жалба не одлаже извршење искључења.

Члан 15.
НС КЦС је отворен за сарадњу са свим организацијама које раде на остваривању аутентичних интереса свог чланства, у складу са позитивним прописима Републике Србије и одредбама међународних конвенција које се односе на рад синдиката.

ОРГАНИ НОВОГ СИНДИКАТА КЦС

Члан 16.
Органи НС КЦС су: Скупштина, Председништво, Председник, Потпредседници, Одбор председника подружница, Извршни одбор, Одбор за професионалну и континуирану медицинску едукацију, Надзорни одбор, Статутарни одбор , Одбор за економско-финансијска питања и Административно-технички биро.
Мандат свих органа НС КЦС, сем Скупштине, траје четири године.
За чланове органа НС КЦС не могу бити бирани изборним поступком, нити именовани, чланови који су краће од 24 месеца у активном непрекидном чланству у НС КЦС. Исто тако, не могу бити бирани изборним поступком, нити именовани, за чланове органа НС КЦС ни чланови НС КЦС који су моментално чланови неког другог синдиката, или су у 24 месеца који предходе избору били чланови неког другог синдиката, изузев због посебних заслуга за НС КЦС и непредвиђених потреба.
Уколико члан органа НС КЦС приступи другом синдикату, то представља статутарно основан разлог за његово разрешење са места члана органа НС КЦС.

СКУПШТИНА НС КЦС

Члан 17.
Скупштина НС КЦС је врховни орган НС КЦС. Сви остали органи и чланство су дужни да поштују одлуке Скупштине. Одлуке Скупштине су коначне и извршне за све органе и чланство НС КЦС.

Члан 18.
Скупштина Новог синдиката Клиничког центра Србије:

 1. усваја Статут НС КЦС, његове измене и допуне;
 2. доноси Програмску изјаву Новог синдиката КЦС;
 3. доноси Пословник о раду Скупштине;
 4. доноси смернице синдикалне политике НС КЦС;
 5. одређује основне поставке финансијске политике НС КЦС;
 6. разматра и усваја извештај о раду Председника НС КЦС;
 7. разматра и усваја извештаје о раду Надзорног одбора и Статутарног одбора ;
 8. бира Председника НС КЦС у складу са Пословником о раду Скупштине НС КЦС;
 9. на предлог новоизабраног Председника НС КЦС бира чланове Председништва НС КЦС;
 10. бира чланове Надзорног одбора;
 11. бира чланове Статутарног одбора;
 12. верификује одлуку о приступању и иступању из синдикалних асоцијација;
 13. доноси одлуку о формирању наменских фондова;
 14. доноси одлуку о престанку рада НС КЦС;
 15. додељује похвале и награде појединачним и колективним члановима који су се посебно истакли у синдикалном раду;
 16. решава молбе и жалбе упућене Скупштини.

Скупштина НС КЦС има суверено право да одлучује о свим важнијим питањима из надлежности других органа НС КЦС.
Скупштина може део својих надлежности да делегира Председништву или Председнику НС КЦС.

Члан 19.
Скупштину чине делегати из редова Председништва, Одбора председника подружница, Извршног одбора, делегати подружница и делегати појединачних чланова. Делегати подружница и делегати појединачних чланова бирају се по принципу:

 1. подружница до 30 чланова делегира 1 делегата;
 2. подружница од 31 до 100 чланова делегира 2 делегата;
 3. подружница од 101 члана и више делегира на првих 100 чланова 2 делегата, а на сваку наредну отпочету стотину по 1 делегата;
 4. појединачни чланови делегирају по 1 делегата на сваку отпочету квоту од 30 чланова.

Делегате подружнице делегира чланство подружнице на Изборном збору подружнице.
Делегате појединачних чланова делегирају појединачни чланови на Изборном збору појединачних чланова.
Делегати Председништва НС КЦС су сви чланови Председништва. Делегати Одбора председника подружница су сви чланови Одбора председника подружница. Делегати Извршног одбора су сви чланови Извршног одбора. Наведени делегати не улазе у број делегата које имају право да изаберу подружнице и појединачни чланови, већ постају делегати Скупштине директно.
У раду Скупштине учествују по функцији, али без статуса делегата и права да гласају, чланови Статутарног одбора, Надзорног одбора, Одбора за економско-финансијска питања, Одбора за професионалну и континуирану медицинску едукацију, Административно-техничког бироа НС КЦС и представници Новог синдиката КЦС у вишим органима НСЗ.

Члан 20.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Скупштина одржава се једном у четири године и сазива је Председник НС КЦС.
Ванредна Скупштина се сазива због указане потребе, а могу је сазвати Председништво НС КЦС, Председник НС КЦС, Потпредседник НС КЦС уколико обавља функцију Председника НС КЦС или се сазива на основу захтева најмање 25% укупног чланства које плаћа чланарину.

ПРЕДСЕДНИШТВО НС КЦС

Члан 21.
Председништво НС КЦС је највиши орган између два заседања Скупштине. Председник НС КЦС по функцији председава Председништвом НС КЦС.
Председништво НС КЦС:

 1. остварује циљеве и задатке које је одредила Скупштина;
 2. стара се о спровођењу одлука Скупштине и спроводи стратешку оперативну политику Синдиката;
 3. усваја програмску, организациону и акциону оријентацију НС КЦС;
 4. разматра и контролише рад НС КЦС између две Скупштине;
 5. предузима неопходне мере, по указаној потреби, ради ефикаснијег функционисања НС КЦС, његових органа и организационох делова;
 6. усваја општа акта Синдиката, осим Статута, Програмске изјаве и Пословника о раду Скупштине;
 7. На предлог Председника НС КЦС бира и разрешава Потпредседнике НС КЦС;
 8. бира Председнике Подружница НС КЦС из редова кандидата пријављених на основу расписаног изборног прогласа;
 9. разрешава Председнике Подружница НС КЦС на основу процене и указане потребе;
 10. верификује именовање чланова Одбора за економско-финансијска питања НС КЦС и чланова Одбора за професионалну и континуирану медицинску едукацију;
 11. верификује чланство нових Подружница и појединаца у НС КЦС;
 12. доноси годишњи финансијски план у сарадњи са Одбором за економско-финансијска питања;
 13. разматра извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;
 14. констатује привремено, до првог заседања Скупштине, мандате нових чланова Председништва;
 15. утврђује платформу за преговарање код закључивања Колективног уговора;
 16. доноси одлуку о штрајку, штрајку упозорења и протесту;
 17. доноси одлуку о формирању и распуштању Штрајкачких одбора и Кризних штабова;
 18. доноси одлуку о пријему колективних чланова у НС КЦС;
 19. уређује односе са социјалним партнерима, другим синдикатима и синдикалним асоцијацијама;
 20. утврђује износ чланарине;
 21. додељује награде за синдикалне активности и статус почасног члана;
 22. именује Организациони одбор Скупштине;
 23. одлучује о дисциплинској одговорности појединачног и колективног члана НС КЦС на основу Правилника о дисциплинској одговорности,
 24. доноси одлуку о искључењу појединачног и колективног члана НС КЦС;
 25. доноси планске документе и утврђује теоријске поставке рада Синдиката;
 26. бира представнике НС КЦС у органима НСЗ;
 27. на предлог Председника НС КЦС оснива организације са својством правног лица које имају за обавезу да се за рачун Синдиката баве профитабилним делатностима у смислу производње и пружања услуга као и отварање подрачуна НС КЦС у те сврхе;
 28. решава молбе и жалбе упућене Председништву.

Председништво може да делегира део послова из своје надлежности Председнику НС КЦС.

Члан 22.
Председништво НС КЦС има укупно 11 чланова.
Чланови Председништва НС КЦС су Председник НС КЦС и 10 чланова које је изабрала Скупштина НС КЦС на предлог новоизабраног Председника.
Из редова чланова Председништва НС КЦС, на предлог новоизабраног Председника НС КЦС, Председништво НС КЦС бира и разрешава Потпредседнике НС КЦС.
Начин избора чланова Председништва НС КЦС уређује се Пословником о раду Скупштине.
На састанцима Председништва учествују у раду, без права гласања, Председник Статутарног одбора НС КЦС, Председавајући Извршног одбора и Председник одбора за економско-финансијска питања НС КЦС, .
Мандат чланова Председништва траје четири године и исте особе могу бити поново биране. Председништво верификује мандате својих чланова.

Члан 23.
Ако се догоди да члан Председништва напусти своју функцију, из било ког разлога, или је састав Председништва из било ког разлога некомплетан, именовање нових чланова Председништва НС КЦС до пуног броја предвиђеног овим Статутом извршиће Председник НС КЦС, после извршених консултација са Потпредседницима НС КЦС.

ПРЕДСЕДНИК НС КЦС

Члан 24.
Председник Новог синдиката КЦС-а:

 1. чува суверенитет, целовитост и јединство Синдиката у складу са овим Статутом;
 2. поштује, штити и придржава се овог Статута;
 3. представља и заступа НС КЦС;
 4. усклађује и надзире функционисање НС КЦС;
 5. председава седницама Председништва и Одбора председника подружница;
 6. води извршну политику Синдиката, у складу са овим Статутом;
 7. стара се о утрошку финансијских средстава, на основу Финансијског плана;
 8. предлаже Председништву НС КЦС кандидате за чланове Председништва ГО НСЗ за Београд;
 9. именује и разрешава Председавајућег Извршног одбора , а Председавајући именује Заменика Председавајућег и чланове Извршног одбора;
 10. именује чланове Административно-техничког бироа НС КЦС;
 11. именује и разрешава дужности Председника Одбора за професионалну и континуирану медицинску едукацију;
 12. именује и разрешава дужности Председника Одбора за економско-финансијска питања;
 13. после консултација са Потпредседницима именује и разрешава Портпарола НС КЦС и поставља техничког секретара;
 14. после консултација са Потпредседницима формира и распушта Радне групе, Стручне тимове и Комисије, осим оних које, на основу овог Статута, формира Председништво;
 15. након консултације са Потпредседницима и Председником Одбора за економско-финансијска питања НС КЦС, предлаже Председништву НС КЦС оснивање организација са својством правног лица које имају за обавезу да се за рачун Синдиката баве профитабилним делатностима у складу са законом, као и отварање подрачуна НС КЦС у те сврхе;
 16. обавља и друге дужности, у складу са овим Статутом.

Председник НС КЦС може сазвати седницу сваког органа и тела НС КЦС. Председник одређује дневни ред органа или тела које је сазвао својом одлуком, у смислу овог свог статутарног овлашћења.
Мандат Председника траје четири ( 4 ) године, а иста особа може бити поново бирана. Избор и разрешење Председника регулише се Пословником о раду Скупштине. Председник може део послова из своје надлежности делегирати Потпредседницима или Председавајућем Извршног одбора
Уколико постоје директне и непосредне претње суверенитету, целовитости, јединству и функционисању НС КЦС или његових организационих делова, Председник НС КЦС предузима хитне мере, у складу са овим Статутом, након консултације са својим Потпредседницима. О овим мерама обавештава Председништво и Статутарни одбор НС КЦС чим или уколико то технички буде могуће.
Председник НС КЦС депонује код Председника Статутарног одбора одлуку о томе који га Потпредседник мења у случају изненадне непредвиђене одсутности.
Уколико Председник, из било ког разлога, напусти функцију пре истека мандата, Председништво ће једног од два Потпредседника имановати за Председника НС КЦС. Мандат овако изабраног Председника траје до првог заседања Скупштине НС КЦС.

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ НС КЦС

Члан 25.
Нови синдикат КЦС има два Потпредседника.
Потпредседник НС КЦС:

 1. чува суверенитет, целовитост и јединство Синдиката, у складу са овим Статутом;
 2. поштује, штити и придржава се овог Статута;
 3. замењује Председника у случају његове одсутности и спречености;
 4. помаже Председнику у обављању његових послова;
 5. председава Одбором председника подружница, по овлашћењу Председника НС КЦС;
 6. по одобрењу Председника руководи Извршним одбором;
 7. обавља послове које му Председник пренесе из своје надлежности.

Мандат Потпредседника траје четири ( 4 ) године и иста особа може бити поново бирана.

ОДБОР ПРЕДСЕДНИКА ПОДРУЖНИЦА НС КЦС

Члан 26.
Одбор председника подружница чине Председник НС КЦС, Потпредседници НС КЦС и Председници Подружница НС КЦС изабрани у складу са овим Статутом.

Одбор председника Подружница:

 1. учествује у општим и заједничким активностима НС КЦС-а, у складу са овим Статутом;
 2. организује чланство ради учешћа у акцијама или сталним активностима по налогу органа НСЗ.
 3. спроводи циљеве и задатке предвиђене овим Статутом на нивоу Подружнице НС КЦС;
 4. остварује циљеве и задатке које му је одредило Председништво НС КЦС;
 5. помаже Председнику НС КЦС у остваривању циљева и задатака предвиђених овим Статутом,
 6. спроводи све организационе делатности које се тичу Подружница НС КЦС;
 7. разматра питања о представљању и заступању чланова Подружница НС КЦС пред социјалним партнером на свом нивоу организовања;
 8. помаже Извршном одбору у реализацији оперативних, техничких, организационих и административних послова на нивоу Подружнице НС КЦС,
 9. врши континуирану синдикализацију по Подружницама НС КЦС;
 10. предлаже Председништву НС КЦС заслужне чланове синдиката ради доделе награде за синдикалне активности и за статус почасног члана;
 11. стара се о синдикалној дисциплини у Подружницама НС КЦС;
 12. предлаже Председништву НС КЦС, на основу релевантних чињеница, покретање Дисциплинског поступка против појединачног члана;
 13. развија активности сарадње између Подружница;
 14. спроводи акције узајамне помоћи и координације између подружница.

Члан 27.
Одбор председника подружница је оперативни орган НС КЦС и оперативно спроводи политику Синдиката на нивоу Подружнице НС КЦС и НС КЦС, у складу са овим Статутом.

ИЗВРШНИ ОДБОР НС КЦС

Члан 28.
Извршни одбор (ИО) НС КЦС је орган који обавља извршне, оперативне, техничке, организационе и административне послове.
Радом ИО руководи Председавајући ИО-а или Заменик Председавајућег уколико му Председавајући пренесе своја овлашћења. Председник или Потпредседници НС КЦС могу руководити радом ИО, ако процене да за тим постоји оправдана потреба.
Председавајући ИО именује чланове ИО.
Председавајући ИО за свој рад одговара Председништву и Председнику НС КЦС.
ИО чине Председавајући ИО, Заменик Председавајућег и ресорно задужени чланови.
Мандат чланова ИО траје четири ( 4 ) године, а исте особе могу бити поново биране.

Члан 29.
ИО има четири ( 4 ) основне Ресорне радне групе:

 1. Ресорна радна група за синдикализацију и организацију Синдиката;
 2. Ресорна радна група за синдикално образовање, информисање, културу и рекреацију;
 3. Ресорна радна група за заштиту права радника и техничку подршку;
 4. Ресорна радна група за финансије, маркетинг, синдикално снабдевање и послове благајне.

Председавајући ИО је члан овог органа задужен за међуресорну сарадњу између радних група, координацију заједничких активности и административну делатност у ИО.

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ БИРО НС КЦС

Члан 30.
Административно-технички биро врши административне, информатичке, правне, техничке, организационе и друге стручне послове у Синдикату.
У Административно-техничком бироу НС КЦС могу се ангажовати чланови Синдиката, волонтери и професионална лица.
Радом Административно-техничког бироа преседава Председник НС КЦС или особа коју он овласти.

ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА НС КЦС

Члан 31.
Одбор за економско-финансијска питања (ОЕФП) је орган који обавља послове праћења економско-финансијских активности Новог синдиката КЦС, праћење рада благајне НС КЦС, саветује Председника НС КЦС, Потпредседнике НС КЦС, Председништво НС КЦС, као и све остале органе НС КЦС по указаној потреби, по питању економских и финансијских активности.
Помаже Председнику НС КЦС у старању о утрошку средстава НС КЦС као и о квалитетном и позитивном начину пословања.
Припрема Годишњи финансијски план у складу са овим Статутом.
Подноси шестомесечне извештаје о свом раду Председништву НС КЦС, или чешће ако је то на захтев Председништва НС КЦС или Председника НС КЦС.
Прати спољашње параметре везане за економију и финансије окружења (мисли се на пословање државе, државних институција, банака, пензионих и осигуравајућих друштава и све потребне параметре макро и микро економије).
ОЕФП има пет ( 5 ) чланова, по могућству економско-финансијске струке, или са искуством стеченим у тој струци. Председник НС КЦС именује Председника ОЕФП-а, а он именује чланове ОЕФП-а, као и свог заменика.
Председник ОЕФП-а је у обавези да учествује у раду Председништва НС КЦС без права гласа.
Председник ОЕФП-а за свој рад одговара Председнику НС КЦС и Председништву НС КЦС.
Мандат чланова ОЕФП-а траје четири ( 4 ) године, а исте особе могу бити поново биране.

ОДБОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ И
КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ НС КЦС

Члан 32.
Одбор за професионалну и континуирану медицинску едукацију (ОПКМЕ) је орган Новог синдиката КЦС који се бави праћењем рада Комора, припремом и евентуалном реализацијом континуиране медицинске едукације чланова Новог синдиката КЦС, уско сарађује и спроводи програм Одбора за професионалну и континуирану медицинску едукацију Новог синдиката здравства Србије.
ОПКМЕ се бави припремом и реализацијом професионалне едукације чланова Новог синдиката КЦС и у том случају обухвата све струковне профиле чланства Новог синдиката КЦС.
ОПКМЕ има пет ( 5 ) чланова.
Председник ОПКМЕ кога именује Председник Новог синдиката КЦС , предлаже Председништву НС КЦС четири ( 4 ) члана ОПКМЕ.
Мандат чланова ОПКМЕ траје четири ( 4 ) године и исти се могу поново бирати.

НАДЗОРНИ ОДБОР НС КЦС

Члан 33.
Надзорни одбор контролише приходе НС КЦС, коришћење финансиских средстава и управљање имовином НС КЦС, као и комерцијалне активности Синдиката. НО је дужан да поднесе извештај Скупштини, шестомесечне извештаје Председништву, а на захтев Председништва или Председника НС КЦС и ванредан финансијски извештај.
Надзорни одбор има пет ( 5 ) чланова. Чланови НО бирају између себе Председника НО. Надзорни одбор може да ради ако су присутна четири ( 4 ) члана НО. Мандат чланова НО траје четири ( 4 ) године, а исте особе могу бити поново биране. Избор и разрешење чланова НО уређује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 34.
Уколико члан НО из било ког разлога напусти ову функцију пре истека мандата, Председништво ће именовати новог члана НО из редова верификованих делегата последње изборне Скупштине НС КЦС, са мандатом до првог наредног заседања Скупштине НС КЦС.

СТАТУТАРНИ ОДБОР НС КЦС

Члан 35.
Статутарни одбор тумачи Статут и друга општа акта НС КЦС, припрема измене и допуне Статута и других општих аката, тумачи статутарност општих аката и одлука органа НС КЦС, арбитрира у случају сукоба надлежности органа НС КЦС, решава жалбе упућене Статутарном одбору. Тумачење Статутарног одбора могу тражити сви органи и чланови Синдиката.
Тумачење СО је коначно и обавезујуће за све органе и чланове Синдиката.
СО има пет ( 5 ) чланова. Чланови СО бирају између себе Председника СО. Статутарни одбор може да ради ако су присутна четири( 4 ) члана СО.
Мандат чланова СО траје четири( 4 ) године и исте особе могу бити поново биране.
Избор и разрешење чланова Статутарног одбора уређује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 36.
Уколико члан СО из било ког разлога напусти ову функцију пре истека мандата, Председништво ће именовати новог члана СО из редова верификованих делегата последње изборне Скупштине НС КЦС, са мандатом до првог наредног заседања Скупштине НС КЦС.

ПОДРУЖНИЦЕ НС КЦС

Члан 37.
Подружница је основни облик организовања НС КЦС. Подружнице се оснивају на основу одлуке Председништва, а у складу са овлашћењима Председништва из чл. 21. овог Статута.
Подружница се може основати у организационој јединици КЦС-а или за више мањих организационих јединица КЦС-а.
Председнике подружница бира Председништво НС КЦС из редова кандидата пријављених на основу расписаног изборног прогласа. Мандат Председника Подружнице траје (4) четири године.
Ближи услови и начин кандидовања и избора Председника Подружнице се уређују Правилником о подружницама НС КЦС.
Председник Подружнице даје мандат Потпредседнику Подружнице на период од четири ( 4 ) године и опозива га. Свака промена мора бити предочена Председништву НС КЦС.
Чланови изабраног руководства Подружнице не морају да, у кадровском смислу, припадају организационој јединици КЦС-а у којој је формирана Подружница.
На Збору чланства, Подружница бира делегате за Скупштину НС КЦС-а, на основу броја чланова, у складу са овим Статутом.
Пензионисани радници КЦС-а, који су редовни чланови НС КЦС, могу формирати Подружницу пензионера НС КЦС. Права и обавезе пензионера – редовних чланова НС КЦС уређују се посебним општим актом, полазећи од важеђих законских решења.
Подружница решава специфичне проблеме и потребе чланства у оквиру организационе јединице у којој је формирана.

ПОСТУПАК ОПОЗИВА

Члан 38.
Чланови органа НС КЦС могу бити опозвани, у складу са овим Статутом.
Поступак опозива се покреће у случају када члан органа Синдиката изгуби поверење органа који га је делегирао, изабрао или у коме обавља функцију.
Поступак опозива се обавезно спроводи и о опозиву се одлучује ако покретање поступка захтева Председништво или Председник НС КЦС.
Покретање поступка опозива може захтевати и орган у коме члан, у односу на кога се опозив покреће, обавља функцију.
О поступку опозива одлучује Председништво НС КЦС, а да би одлука о опозиву била правоснажна, за њу мора гласати више од половине укупног броја чланова Председништва.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 39.
Председништво НС КЦС, у складу са овим Статутом, одлучује о питањима дисциплинске одговорности појединачних чланова НС КЦС, колективних чланова НС КЦС, органа НС КЦС. О одговорности појединачних чланова дисциплински орган одлучује, било да су они у чланству колективних чланова НС КЦС, било да су директно учлањени појединачни чланови.
Дисциплински поступак се покреће Одлуком надлежног дисциплинског органа или Председника НС КЦС Србије, или особе која га замењује.
Дисциплински орган, разматрајући по питањима дисциплинске одговорности, доноси решење да члан Синдиката, односно орган Синдиката из става 1. овог члана, није направио дисциплински прекршај, или да је направио дисциплински прекршај.
Уколико је дисциплински орган донео решење да је члан Синдиката или орган Синдиката из става 1. овог члана направио дисциплински прекршај, изриче му се једна од следећих дисциплинских мера:

 1. јавна опомена која се објављује на синдикалној огласној табли;
 2. суспензија из чланства до 6 месеци;
 3. искључење из Синдиката;
 4. брисање из регистра чланства.

Мера искључења из Синдиката изриче се за прекршаје из члана 13. овог Статута.
Дисциплинске мере из ст. 3. овог члана изричу се за прекршаје синдикалне дисциплине на основу Правилника о дисциплинској одговорности НС КЦС.
Мера суспензије подразумева да члану Синдиката мирују права, обавезе и функције у Синдикату, за време трајања суспензије. Члан органа Синдиката кажњен мером суспензије из чланства, може одлуком Председништва НС КЦС бити разрешен функције или функција у органу или органима Синдиката.
Дисциплинске мере су извршне по доношењу од стране дисциплинског органа.
Члан или орган НС КЦС незадовољан Решењем о дисциплинској одговорности, има право жалбе Статутарном одбору НС КЦС у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања решења или дана објављивања решења на Огласној табли НС КЦС у случајевима да се решење не може уручити члану или органу,из разлога што наведени избегавају или одбијају да решење приме. Жалба не одлаже извршење.
Дисциплински поступак се уређује Правилником о дисциплинској одговорности НС КЦС, у складу са овим Статутом.
У сваком појединачном дисциплинском поступку може одлучивати само Председништво НС КЦС.

Члан 40.
У случајевима када постоји потреба за непосредном заштитом интереса Синдиката, Председник НС КЦС може суспендовати појединачног члана и члана органа Синдиката до првог, хитног заседања дисциплинског органа, а ова суспензија може трајати најдуже 30 дана.
Уколико је сазвана Ванредна скупштина НС КЦС због блокаде рада Председништва НС КЦС, суспензија из става 1. овог члана може трајати до заседања Ванредне скупштине НС КЦС.

ИМОВИНА НС КЦС

Члан 41.
Имовина НС КЦС је заједничко власништво свих чланова НС КЦС.
Имовина НС КЦС је недељива, сем у случају престанка постојања НС КЦС.

ПРИХОДИ НС КЦС

Члан 42.
Извори прихода НС КЦС су:

 1. чланарина, у износу који одреди Председништво НС КЦС;
 2. приходи од наменских прилога и доприноса чланства;
 3. приходи од имовине и комерцијалних делатности;
 4. поклони и донације спонзора, донатора и симпатизера;
 5. остали приходи у складу са законом.

Полазећи од статутарне обавезе из чл. 11. тч.7. овог Статута, сви чланови НС КЦС имају обавезу да редовно плаћају чланарину.
У случају неоправданог неплаћања чланарине примениће се мера искључења из Синдиката у складу са чл.13. тч 6.
Под оправданим неплаћањем чланарине подразумевају се сви случајеви где је Председништво НС КЦС, на основу писаног захтева члана или ваљаног доказа које поседује само Председништво, донело одлуку да се члан НС КЦС ослободи плаћања чланарине, а због изузетно отежаних услова или објективних околности у којима се члан НС КЦС нашао.

Формирање фондова, регулисање утрошка и газдовања новчаним средствима, као и друга питања финансијског пословања уређују се посебним општим актима.

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 43.
Информисање чланства и јавности о раду НС КЦС представља стални и приоритетни задатак руководства Синдиката.
Информисање се врши путем средстава јавног информисања, синдикалних новина, летака, плаката, информатичким медијима, синдикалним зборовима и на друге погодне начине.

ОДНОС ПРЕМА СИНДИКАЛНОМ ПОКРЕТУ

Члан 44.
Нови синдикат КЦС-а се залаже за развој аутентичног радничког покрета у Отаџбини.
НС КЦС се бори за заједништво и напредак Света рада у целини. НС КЦС може приступати синдикалним асоцијацијама.
Одлуку о приступању или иступању верификује Скупштина.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Нови синдикат КЦС престаје да постоји на основу одлуке Скупштине. Одлука је важећа ако је изгласа две трећине ( 2/3 ) укупног броја делегата.
У случају престанка постојања НС КЦС имовина се преноси на осниваче и редовне чланове, сразмерно уплаћеној чланарини.

Члан 46.
Измене и допуне овог Статута врши Скупштина, на основу Пословника о раду Скупштине.

Члан 47.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 24.09.2013.год.

Председавајући VII Редовне Скупштине
Новог синдиката Клиничког центра Србије
Марко Пешовић